Informacja  dotycząca czasowego  ograniczenia funkcjonowania przedszkoli :

Niepublicznego Przedszkola Integracyjno-Terapeutycznego „Akademia Malucha”

Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego   „Eksperymentarium Malucha”

 w związku  z   zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID – 19

 

Zgodnie  z  informacją przekazaną   dnia 16.03.2020 na temat pracy nauczyciela  z uczniem  aktualizujemy informację  w jaki sposób będzie  się odbywała praca zdalna  między nauczycielem, a dzieckiem  w  zakresie realizacji podstawy programowej .

Z dniem  25 marca 2020r. wejdzie w życie rozporządzenie MEN  regulujące  nauczanie zdalne. Od tego momentu  nauczyciele będą zobowiązani realizować podstawę programową. Przedszkola mają być zamknięte do 10 kwietnia 2020.

Nauczyciel  w sposób systematyczny ( codziennie)   przygotowuje i  przekazuje  materiały do pracy z dziećmi. Materiał zostaje w pierwszej kolejności przekazany do akceptacji dyrektora drogą elektroniczną, a następnie do nauczycieli umieszczających  materiały na stronie internetowej przedszkola.

Specjalista  przekazuje dwa razy w tygodniu  tj. poniedziałek i czwartek  najpóźniej do godziny 9.30 materiały   do pracy z dziećmi jak również poradnictwo  dla rodzica w zakresie zajęć specjalistycznych i terapeutycznych. Przekaz informacji odbywa się:  drogą elektroniczną do dyrektora przedszkola , a następnie do nauczycieli  umieszczających materiały na stronie internetowej przedszkola.

Podstawa prawna  : Rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej  z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dziennik Ustaw  z dnia 20 marca 2020 r., poz. 493)

Rodzica /opiekuna prawnego  proszę  o przesłanie zwrotnej deklaracji o realizacji przez dziecko zadań  w zakresie podstawy programowej lub  terapii . Deklaracja jest  zamieszczona na stronie internetowej przedszkola.

 

 

Proszę o pilne przesłanie wypełnionej deklaracji na e- maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

WZÓR DEKLARACJI         

 

 

                                                                     DEKLARACJA  RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

             Ja niżej podpisana/ny zobowiązuję  się do realizacji wyznaczonych zadań w zakresie realizacji podstawy programowej oraz realizacji zadań  specjalistycznych i terapeutycznych  mojego dziecka ……………………………………………………………………………………   na podstawie   przekazanych  materiałów przez   nauczycieli lub specjalistów.

                                                                                                       ……………………………………………………………………………………

  (czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego)

                                                     PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI


1.Często myć ręce –
Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).
Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.
Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

2.Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu
i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

3.Zachować bezpieczną odległość
Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę.
Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak 2019-nCoV, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

4.Unikać dotykania oczu, nosa i ust
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

5.Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – NIE należy przychodzić do szkoły
Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorych-zakaznych/).
Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia.

6.Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów,
w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.
Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy), czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

7.Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów,
w których szerzy się koronawirus należy starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

8.Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego
Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności.

9.Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie.
W zależności od sezonu epidemicznego, w Polsce rejestruje się od kilkuset tysięcy do kilku milionów zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne rocznie. Szczyt zachorowań ma miejsce zwykle między styczniem a marcem. Ostre infekcje wirusowe mogą sprzyjać zakażeniom innymi czynnikami infekcyjnymi, w tym wirusami. Nie należy jednak traktować szczepień ochronnych przeciwko grypie jako sposobu zapobiegania zakażeniom koronawirusem.

10.Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.

Zwracamy się z prośbą o nieposyłanie chorych (zakatarzonych, kaszlących ) i niedoleczonych ( nieodpornych) dzieci do szkoły, zapobiegnie to rozprzestrzenianiu się wirusów min. grypy i jej pochodnych.
Wszystkie dzieci powinny mieć jednorazowe chusteczki do nosa!
Nie chcemy siać paniki ale powinniśmy wszyscy zachować zdrowy rozsądek, chore dziecko to dziecko z obniżoną odpornością.

 

                                                                                                                                                 Barbara Zabielska

Przyszło nam się zmierzyć z trudną sytuacją...w czasach światowej pandemii nie możemy widywać się codziennie w naszym przedszkolu, dlatego jako nauczyciele zobowiązani jesteśmy dbać o prawidłowy rozwój naszych podopiecznych, tym razem z Państwa pomocą. W trosce o nasze kochane przedszkolaki oraz Was – drodzy Rodzice, będziemy umieszczać na stronie materiały edukacyjne, karty pracy, propozycję zabaw i spędzania wolnego czasu z naszymi twórczymi przedszkolakami. Zachęcamy do systematycznego śledzenia naszej strony i korzystania z udostępnianych przez nas materiałów. Pozdrawiamy serdecznie i życzymy owocnej nauki i przede wszystkim miło spędzonego czasu. Do zobaczenia!

Strona 1 z 7