O Nas

Wybierając Nasze Przedszkole możecie być pewni że to słuszna decyzja. ,,Akademia Malucha” to wyjątkowe miejsce, które bawi, kształci, uczy. Dzieci czują się bezpiecznie, a ich całościowy rozwój wspierany jest w ciepłej i radosnej atmosferze. Zapraszamy do nas dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, również starsze odroczone od obowiązku szkolnego. „Nasze przedszkole wyrosło z pasji i marzeń. Tworzymy placówkę, w której gwarantujemy doświadczoną kadrę pedagogiczną, atrakcyjną ofertę dydaktyczną, indywidualne podejście do każdego dziecka i opracowany wg. jego potrzeb plan terapii.

Drodzy Rodzice!

Przed Wami bardzo ważna decyzja: wybór przedszkola dla Waszego dziecka, pierwszej placówki w długim szeregu instytucji edukacyjnych, z którymi będziecie mieć do czynienia przez najbliższe kilkanaście lat.

Ten wybór jest tak istotny, ponieważ dotyczy okresu intensywnego rozwoju dziecka i ma decydujący wpływ na jego całe późniejsze życie.

Tworzymy przedszkole, w którym dzieci pełnosprawne, zdolne oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju i niepełnosprawne (zwłaszcza z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną) znajdą dostosowane dla swoich potrzeb metody i formy pracy, gdzie wyznacznikiem zajęć proponowanych dzieciom nie będzie moda, ale realne, oparte na naukowych założeniach, odpowiadające na potrzeby rozwojowe dzieci działania.

Przedszkole wspomaga rozwój dziecka czerpiąc z metody pedagogicznej Marii Montessori, która zakłada podmiotowe podejście i szacunek dla każdej osoby ludzkiej, jej potrzeb, możliwości i ograniczeń. Naszym celem jest wspieranie dziecka w samodzielnym zdobywaniu praktycznych umiejętności i wiedzy (dokonującym się w przemyślanym i przygotowanym środowisku pedagogicznym), jego integralny (spójny i całościowy) rozwój.

W pracy z dziećmi wykorzystujemy także metodę E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielinskiej ,,Dziecięca matematyka”, której celem jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci, zwłaszcza w zakresie kształtowania pojęć matematycznych, wczesną naukę czytania metodą sylabową prof. J. Cieszyńskiej,

Dobry start w dzieciństwie jest punktem wyjścia dla wszystkich kolejnych szans, jakie daje nam życie.

,,W dzieciństwie niewiele zależy od nas, wiele zaś od tych, którzy są z nami"

Bronisław Rocławski

To, gdzie jesteś dziś będzie miało wpływ na to, w którym miejscu będziesz jutro. Nie ma tu miejsca na marnowanie czasu. Cenny jest każdy dzień, każda okazja…Pomagając Dzieciom na możliwie najwcześniejszym etapie rozwoju jesteśmy zdeterminowani, by wyczerpać wszystkie nasze możliwości terapeutyczne. Będziemy WALCZYĆ o umiejętności Twojego Dziecka, by miało szansę, największą jaką może mieć, na DOBRY START i dobry ciąg dalszy. W tej walce będziesz zawsze przy Nas. Powiemy ci, bardzo szczegółowo, co możesz robić, aby codziennie wspierać Swoje Dziecko i pomagać Mu stawać się bardziej zaradnym, mądrym i samodzielnym.

Zespół Przedszkola tworzy starannie dobrana kadra oraz grupa specjalistów wspomagających ich pracę: psycholog, pedagog, logopeda, rehabilitant, terapeuta SI. Praca zespołowa, daje gwarancję kompleksowej terapii oraz stałego i aktualnego przepływu informacji o postępach Państwa dzieci.

Nasze metody edukacyjno-wychowawcze oparte są na aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii rozwoju.

Placówka oferuje bogaty wachlarz zajęć, tak aby każde dziecko mogło w optymalny sposób, dostosowany do swoich możliwości, doskonalić nabyte oraz rozwijać nowe umiejętności. Nie patrzymy na wszystkie dzieci przez jeden szablon, lecz na każde z osobna jako indywidualnego, niezależnego i wyjątkowego człowieka. Nie wskazujemy dzieciom kierunku, lecz pozwalamy im wyznaczyć własną ścieżkę i z naszym wsparciem podążać nią według własnego rytmu. Nie narzucamy, a słuchamy potrzeb. Nie nauczamy, lecz inspirujemy do uczenia się. Nie wymagamy, lecz dajemy przykład.

Realizujemy założenia edukacji włączającej - tworzymy grupy integracyjne dla dzieci w normie rozwojowej oraz dzieci z niepełnosprawnością, w tym z autyzmem. W zróżnicowanej wiekowo grupie integracyjnej dzieci rozwijające się prawidłowo będą uczyły się opiekuńczości, wyrozumiałości i pomocniczości, zaś dzieci z zaburzeniami rozwoju będą miały możliwość adaptacji w rozwijającej się grupie rówieśniczej. Przedszkole jest miejscem, w którym panuje atmosfera szacunku i tolerancji, w którym zapewniamy warunki do optymalnego rozwoju. Integracyjny charakter naszej placówki sprzyja kształtowaniu empatii, zrozumienia, otwartości na inność, szczególnych zachowań prospołecznych Wszelkie zajęcia o charakterze terapeutycznym są projektowane w oparciu o wnikliwą diagnozę wstępną i omawiane z rodzicami.

Edukacja naszych podopiecznych odbywa się zgodnie z podstawą programową MEN. Rodzice mogą być więc pewni, że opuszczając przedszkole ich dziecko będzie umiało to wszystko, co jest niezbędne, by przystąpić do nauki w szkole. Realizujemy również autorskie programy edukacyjno-wspierając.

Rodzicom zapewniamy stałą, wielospecjalistyczną opiekę konsultacyjną, poradnictwo wychowawcze, comiesięczne spotkania z wychowawcą grupy w celu omówienia bieżących potrzeb i osiągnięć dzieci, uczestnictwo w grupach wsparcia, edukację i psychologiczne wsparcie.

„Akademia Malucha” mieści się w nowym obiekcie dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Gwarantujemy:

 • Zajęcia realizujące założenia Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego – dla wszystkich dzieci; w odniesieniu do dzieci ze SPE w ramach podstawy przewidziana jest indywidualizacja i dostosowywanie zgodnie z opracowanymi dla dzieci IPET (Indywidualnymi Programami Edukacyjno –Terapeutycznymi)
 • doświadczoną kadrę pedagogiczną,
 • atrakcyjną ofertę dydaktyczną,
 • dobrze wyposażone sale,
 • małe grupy,
 • domową atmosferę,
 • indywidualne podejście do każdego dziecka,
 • kompleksową diagnozę rozwoju Twojego dziecka,
 • ocenę rozwoju psychoruchowego dziecka,
 • ocenę zachowań emocjonalnych dziecka
 • wspomaganie, rozwijanie uzdolnień dziecka,
 • ogród z placem zabaw,
 • urozmaicone posiłki, uwzględniające diety,

Posiadamy bogata ofertę zajęć dodatkowych:

 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia z języka angielskiego,
 • zajęcia twórcze,
 • eksperymentorium Malucha – zajęcia przyrodnicze
 • zajęcia muzyczno – rytmiczne,
 • zajęcia plastyczno-sensoryczne "Maluję całym sobą",
 • gimnastykę ogólnorozwojową i korekcyjną,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • wycieczki.

Dzieciom ze specjalnymi potrzebami zapewniamy:

 • terapię dostosowaną do indywidualnych potrzeb dziecka,
 • zajęcia ze specjalistami,
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 • TUS (trening umiejętności społecznych)- komunikację alternatywną i wspomagającą PECS,
 • stałą opiekę psychologa,
 • zajęcia rewalidacyjne,
 • zajęcia rehabilitacyjne,
 • terapię zajęciową i pedagogiczną,
 • jako terapie wspomagające: metodę dobrego startu, metodę ruchu rozwijającego W. Sherborne; terapię ręki; metodę Knillów;

Rodzicom oferujemy:

 • poradnictwo wychowawcze,
 • uczestnictwo w grupach wsparcia,
 • stałą, wielospecjalistyczną opiekę konsultacyjną dla rodzin,
 • edukację i psychologiczne wsparcie rodziców.

Uwaga!
Dla dzieci posiadających orzeczenie PPP
KOMPLEKSOWA TERAPIA – bezpłatna

Prowadzimy ponadto Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka oraz terapie dla dzieci spoza placówki

Nie czekaj, skontaktuj się z nami. Liczba miejsc ograniczona.

Niepubliczne Przedszkole Integracyjno – Terapeutyczne ,,Akademii Malucha”

ul. Woj. Polskiego 8, 18-400 Łomża

tel. 668199453, tel. 517920836