Misja i wizja

Misja przedszkola

"Kochamy Nasze Dzieci takimi, jakie są i nie szczędzimy wysiłku, aby każdemu stworzyć  warunki  do wszechstronnego rozwoju na miarę indywidualnych  możliwości"

Obejmujemy edukacją, terapią, rewalidacją, wychowaniem oraz opieką dzieci 

 • dzieci zdrowe
 • z autyzmem
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Nasi nauczyciele i wychowawcy oraz wszyscy  specjaliści pracujący z dzieckiem, dobierając indywidualne metody i środki terapeutyczne, pragną wspomagać wszechstronny rozwój naszych wychowanków, rozwijać ich uzdolnienia i zainteresowania oraz przygotować ich do codziennego życia tak, aby:

 • potrafiły porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób werbalny lub niewerbalny
 • zdobyły maksymalną niezależność i samodzielność życiową
 • były zaradne i przygotowane do codziennego życia
 • umiały sterować własnym zachowaniem zarówno w miejscach publicznych jak i w prywatnych, wobec osób bliskich i obcych, mówić „nie” w zagrażających sytuacjach
 • mogły uczestniczyć w życiu społecznym, na równi z innymi członkami społeczeństwa, znając i przestrzegając ogólnie przyjętych norm zachowania

Nasza placówka jest miejscem, w którym dzieci pokrzywdzone przez los mogą znaleźć drugi dom. Proces nauczania i wychowania stanowi radosne przeżycie dla nauczycieli i dzieci. Przedszkole pomaga każdemu dziecku odnaleźć tkwiący w nim "skarb" i rozwinąć go na miarę jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Marzenia naszych podopiecznych, te duże i małe staramy się sumiennie realizować. Wierzymy, że dzięki nam ich życie staje się lepsze, pełne uśmiechu i radości, dlatego też w naszej pracy kierujemy się ideą Marii Grzegorzewskiej:

Każdy człowiek ma prawo do szczęścia i swojego miejsca w społeczeństwie."

Jesteśmy  przedszkolem niepublicznym zapewniającym dzieciom profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie. 

 • Respektujemy prawa dziecka.
 • Nasze przedszkole jest placówką realizującą założenia edukacji włączającej
 • Społeczność naszego przedszkola tworzą dzieci w normie rozwojowej oraz dzieci niepełnosprawne, przede wszystkim dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz rodzice, nauczyciele, specjaliści i terapeuci.
 • Zapewniamy wszystkim dzieciom – niezależnie od ich poziomu rozwoju psychofizycznego, zdolności i ograniczeń, uwzględniając indywidualne potrzeby – opiekę, wychowanie i edukację w środowisku lokalnym w ścisłej współpracy z rodzicami i specjalistami, którzy są niezbędni dla realizacji potrzeb dziecka, zwłaszcza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
 • Wydobywamy potencjał twórczy każdego dziecka oraz kształtujemy postawy estetyczne.
 • Wpajamy pozytywne wartości społeczne i moralne
 • Wspomagamy w rozwijaniu umiejętności i uzdolnień.
 • Budujemy dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym.
 • Organizujemy wiele  ciekawych  uroczystości  i  wycieczek  umożliwiających  dzieciom  kontakt  ze środowiskiem społeczno – kulturowym, technicznym i przyrodniczym. 
 • Przedszkole proponuje bogatą ofertę zajęć dodatkowych, które są nieodpłatne.
 • Przedszkole zapewnia  dzieciom  opiekę,  dba  o  ich  bezpieczeństwo  psychiczne  i 
 • Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania  przez  dzieci  wiadomości  i  umiejętności,  których  celem  jest  osiągnięcie  przez wychowanków  stanu  gotowości  do  podjęcia  nauki  w  szkole   
 • Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła.
 • Kieruje się  zasadami  wynikającymi  z  Konwencji  o  prawach   
 • Wspiera działania wychowawcze  rodziców. 
 • Promuje zachowania  przyjazne  przyrodzie,  a  także  buduje  poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.
 • W naszym przedszkolu realizujemy ideę wspólnego, korzystnego dla wszystkich, wychowania i edukacji dzieci niezależnie od ich stanu zdrowia, zdolności, specyficznych potrzeb i ograniczeń.
 • W zróżnicowanej wiekowo grupie integracyjnej dzieci rozwijające się prawidłowo uczą się opiekuńczości, wyrozumiałości i pomocniczości, zaś dzieci z zaburzeniami rozwoju mają możliwość adaptacji w rozwijającej się grupie rówieśniczej. Przedszkole jest miejscem, w którym panuje atmosfera szacunku i tolerancji, w którym zapewniamy warunki do optymalnego rozwoju. Integracyjny charakter naszej placówki sprzyja kształtowaniu empatii, zrozumieniu, otwartości na inność zachowań prospołecznych. Wszelkie zajęcia o charakterze terapeutycznym są projektowane w oparciu o wnikliwą diagnozę wstępną i omawiane z rodzicami.
 • Edukacja naszych podopiecznych odbywa się zgodnie z podstawą programową MEN. Rodzice mogą być więc pewni, że opuszczając przedszkole ich dziecko będzie umiało to wszystko, co jest niezbędne, by przystąpić do nauki w szkole. Realizujemy również autorskie programy edukacyjno-wspierając.
 • Rodzicom zapewniamy stałą, wielospecjalistyczną opiekę konsultacyjną, poradnictwo wychowawcze, comiesięczne spotkania z wychowawcą grupy w celu omówienia bieżących potrzeb i osiągnięć dzieci, uczestnictwo w grupach wsparcia, edukację i psychologiczne wsparcie.
 • U postaw rozwoju i doskonalenia pracy przedszkola leżą wymagania państwa wobec przedszkoli, określone w zmienionym Rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego.

 

Wizja przedszkola

 • Przedszkole jest placówką innowacyjną, nowoczesną, skuteczną i twórczą na miarę XXI wieku i potrzeb dzieci.
 • Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne.
 • To miejsce, gdzie dzieci w sposób swobodny mogą wyrażać emocje, uczyć się zasad społecznego współżycia i rozwijać w sposób wszechstronny.
 • Przedszkole to miejsce dla każdego dziecka, zarówno zdrowego jak i z deficytami rozwojowymi.
 • To miejsce, gdzie na zasadach równości i poszanowania wolności drugiej osoby realizowane są indywidualne potrzeby każdego podopiecznego.
 • Przedszkole rozwija u dzieci poczucie własnej wartości, by bez ograniczeń mogły podejmować aktywność na każdym etapie swojego życia.
 • Przedszkole tworzy dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania
  i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.
 • Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową.
 • Sale wyposażone są  w  sprzęt,  zabawki,  nowe  meble,  pomoce  i  środki  dydaktyczne  sprzyjające indywidualizacji pracy i twórczej aktywności dzieci.
 • Chcąc ułatwić dziecku porozumiewanie się z najbliższym otoczeniem stosujemy wiele ćwiczeń i zabaw doskonalących  mowę   
 • W przedszkolu  specjaliści   –  logopeda , terapeuta integracji sensorycznej, fizjoterapeuta prowadzą bezpłatne zajęcia dla dzieci.
 • Przedszkole preferuje pracę i indywidualną i w małych zespołach.
 • Jednym z  głównych  zadań  nauczyciela  jest  stwarzanie  warunków  do  aktywnego  poznawania różnych  środowisk  oraz  stymulacja  rozwoju  społecznego,  między  innymi  poprzez  kultywowanie akceptowanych w naszej kulturze zachowań i form grzecznościowych.
 • Nauczyciele znają  potrzeby  i  zainteresowania  dzieci  oraz  posiadają  umiejętność  atrakcyjnego prowadzenia zajęć.
 • Pracownicy w przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą.
 • Pogodna atmosfera  w  przedszkolu  i  życzliwi  pracownicy  umiejętnie  otaczają  opieką  wszystkie dzieci.
 • Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój.
 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
 • Pracownicy przedszkola są zaangażowani w pracę przedszkola i konsekwentni w działaniu.
 • Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.
 • Przedszkole cieszy się bardzo dobrą opinią.