Logopedia

Terapia logopedyczna

W naszym przedszkolu terapii logopedycznej podlegają dzieci ze wskazaniami PPP oraz dzieci, które zostały zakwalifikowane na podstawie badań przesiewowych. Terapią  objęte są dzieci z zaburzeniami mowy. Zajęcia odbywają się systematycznie, dostosowane są do możliwości psychofizycznych każdego ucznia. Zajęcia prowadzone są indywidualnie bądź zespołowo. W ramach zajęć realizowana jest diagnoza, terapia , a także wszechstronna profilaktyka logopedyczna.

Postępowanie logopedyczne i dobór metod usprawniających uzależnione są od rodzaju i nasilenia zaburzenia mowy. Zajęcia prowadzone są według indywidualnego programu terapii logopedycznej, opracowanego na podstawie diagnozy logopedycznej dziecka. Zajęcia odbywają się w przyjaznej atmosferze szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa.

Na całokształt rozwoju dziecka oraz jego powodzenia edukacyjne i emocjonalne  w dużej mierze wpływa mowa. Jest ona atutem w nawiązywaniu kontaktów społecznych, daje możliwość precyzyjnej komunikacji, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie własnych sądów, uczuć i upodobań.

Pod koniec wieku przedszkolnego od dziecka oczekuje się poprawnego wymawiania wszystkich dźwięków, swobody posługiwania się mową.

Często jednak u dzieci w tym okresie występują zaburzenia mowy, dlatego też  powinno się możliwie wcześnie rozpocząć świadome jej usprawnianie oraz korygowanie wszelkich zaburzeń.

 

Normą rozwojową jest, jeśli dziecko w wieku:

 • 3 lat – porozumiewa się prostymi zdaniami, wymawia wszystkie samogłoski i spółgłoski
 • (p, pi, b, bi, m,mi, n, ni, f, fi, w, wi, t, d, n, l, li, ś, ź, ć, dź, j, k, ki, g, gi, h);
 • 4 lat – wymawia s, z, c, dz;
 • 5,6 lat – wymawia sz, ż, cz, dż, r;
 • 7 lat – ma utrwaloną poprawną wymowę wszystkich głosek oraz opanowaną technikę mówienia.

 

PODSTAWOWE ZADANIA TERAPII:

 • badanie wstępne w celu ustalenia stanu mowy dzieci,
 • diagnoza  logopedyczne oraz udzielanie pomocy logopedycznej,
 • terapia logopedycznej indywidualna bądź grupowej dla dzieci w zależności od potrzeb,
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej.

 

CELE I GŁÓWNE ZADANIA TERAPII:

 • kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej,
 • stymulowanie procesów nabywania kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy przebieg komunikacji językowej,
 • doskonalenie wymowy już ukształtowanej,
 • wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń,
 • wdrażanie dzieci do obcowania z literaturą i sztuką oraz twórczej aktywności słownej.

 

METODY PRACY LOGOPEDYCZNEJ:

 • Metody logopedyczne
 • Metody pedagogiczne
 • Metody psychologiczne

 

METODYKA ĆWICZEŃ LOGOPEDYCZNYCH:

 • Ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy
 • Ćwiczenia słuchowe w różnicowaniu poprawnego i zaburzonego brzmienia
 • Ćwiczenia dotyczące ustawienia narządów mowy, aby uzyskać prawidłowe brzmienie
 • Kontrola wzrokowa ( lustro), kinestetyczna (dotyk) i słuchowa
 • Ćwiczenia usprawniające wymowę wyćwiczonych głosek w izolacji, sylabie, zdaniu i mowie
 • Ścisła współpraca z domem dziecka i logopedą

 

ZASADY PRACY:

 • Praca indywidualna
 • Ćwiczenia zaczynane od głosek najłatwiejszych i najmniej zaburzonych
 • Wywołane głoski utrwalane przy każdej okazji
 • W toku ćwiczeń rozwijany głos
 • Rozwijanie słuchu fonetyczno – fonematycznego
 • Każde dziecko realizuje odrębny program, który powstaje we wrześniu po przeprowadzeniu przesiewowego badania logopedycznego.

 

Terapia logopedyczna odbywa się we współpracy z nauczycielami oraz rodzicami dzieci i dotyczy:

 • uświadamiania im ważności prawidłowej wymowy u dziecka,
 • zapewnienia pomocy o charakterze terapeutycznym i instruktażowym,
 • udostępniania opracowanych materiałów.

 

Logopeda, oligofrenopedagog: mgr Barbara Zabielska